Vaccines of Future: Bridging Science and Society
       

                                     
March 20-22, 2025 Shanghai China

Vaccine Innovation Forum World
第6届 疫苗创新国际论坛


科文斯

在科文斯,我们的员工致力于推进医疗保健,将新药更快推向市场。

我们的独特视角源自数十年的科研经验以及全球最大规模的药物研发数据的精准交付,这可帮助我们的客户发现新方法,并预期研究进展中将面临的挑战。出于坚持卓越的激情和对质量的不懈追求,我们不断发掘新的机遇,推动创新并践行打造更健康世界的承诺。科文斯与客户共同将当今的医疗保健挑战转变为未来的解决方案。

www.covance.asia